Regulamin

Images
Images
Images
Images

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu streame.pl, zwanego dalej „Serwisem" lub „Systemem”.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Usługodawcy – należy przez to rozumieć PPV Stream Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, aleja Jana Pawła II 1 /15B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,  KRS: 0000897179, NIP: 5512649108
  2. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu .
  4. Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzi do ralizacji usług świaczonych przez serwis.
  5. Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia użytkownikowi w obsłudze serwisu.

§ 2. OPŁATY ABONEMENTOWE

 1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Usługodawcy w terminie oznaczonym na fakturze.
 2. Abonent otrzymywać będzie 7 dni przed terminem ważności usługi fakturę proforma, a po jej opłaceniu fakturę.
 3. Opłata za usługi dokonywana jest “z góry”, tj za okres który dopiero nastąpi w przyszłości.
 4. W celu ciągłego świadczenia usługi Abonent zobowiązuje się do zapłacenia faktury proforma najpóźniej w dniu podanym na fakturze-proforma jako termin ważności.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności powstałe przez strony trzecie ( banki,pocztę) – w takim wypadku w celu braku przerwy w działaniu usługi należy przesłać na adres [email protected] potwierdzenie wykonania przelewu.
 6. Brak opłaty abonamentowej w terminie skutkuje blokadą usługi w następnym dniu po dacie podanej jako ostateczna na fakturze-proforma.  

§ 3. REGULAMIN USŁUGI

 1. Aby zamówić konto serwisie, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej Usługodawcy, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
 2. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
 3. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
 4. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności.
  Przedłużenie ważności jest dokonywane począwszy od daty ważności usługi, nie zaś daty opłacenia faktury.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
 6. Opłacenie usługi konta jest równoznaczne zapoznania się i akceptacji regulaminu usług.

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

 1. Użytkowniak, który jest administratorem danych wykorzystywanych przez siebie w serwisie, odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy tych danych w celu skorzystania przez nich z Usługi.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych w Serwisie oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
  2. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
  3. skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
  4. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Usługę dokonywana jest za pomocą systemu https://przelewy24.pl.
 2. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system https://przelewy24.pl.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie https://przelewy24.pl.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do usługi w całym okresie wykupionego dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - w przypadku płatnych Treści Cyfrowych, pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi.
 2. Usługodawca ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy zwrócić mu dokonane płatności.
 3. Zwrot zostaje wykonany poprzez ten sam sposób, w jakim została uiszczona opłata lub w przypadku żądania Użytkownika przez wybrany przez użytkownika sposób.

Sprawdź jakie to proste!

Załóż darmowe konto
Images